La Rota

La rota è una poesia che nasce da un'attento studio sull' anatomia umana analizzandone struttura e geometria, un'opera di carattere naturalistico che sfiornado la cinetica si appresta nelle righe conclusive a lanciare un monito all'umanità dimostrando che a volte anche i proverbi possono essere errati.


LA ROTA
Taliannu lu to culu e la so furma
anchi si un sacciu a furma zoccu sia,
capisciu ch’è na cosa fatta bona
picchì puru no celu si spicchia.
lu vidu ni la luna quann’è china
ch’è comu lu to culu spiccicata,
lu vidu ni lu suli la matina
quannu sbarracu l’occhi all’affacciata.
La furma, chi è la furma?
…A capillu nun c’a fazzu,
c’è chidda c’avi u culu
e chidda c’avi u cazzu,
ma chidda do to culu la vidu cchiù perfetta
c’è quarchi cosa in più ca stimola sta testa
saranno i proporzioni, stu bucu c’avi mezzu
c’attira la me furma stu me vastuni grezzu,
ca quannu ti sta dintra firria na meraviglia
o si tu ca firrii attornu a sta caviglia?
Ngrucchiamu i nostri furmi, videmu chi vattiamu
iu dicu ca futtennu na cosa l’ammintamu,
nun perdiri cchiù tempu, acchianami di ‘ncapu
ti giuru ca si godi, ma accura ca ti rapu.
Ngrucchiati i nostri furmi
no gira e nu risvolta
mi dettiru la chiavi, l’ingegnu di la rota.
Ringraziu la to furma ca mi detti intellettu
ficcannu comu un porcu truvavu lu rizzettu,
la rota è lu to culu ca gira abbrancicuni
attornu a la me furma a l' assu di bastuni.
Sta rota priculusa ca giru quannu vogliu
ci dugnu grassu bonu e la nsivu cu me ogliu,
tagliati comu gira nun c’è forza d’attritu
s’è larga attornu all’assi pi cugnu ci va un ghitu.
La rota,… cosa bella mi sentu arricriatu
chi granni giramentu po cazzu me nvirgatu.
Consigliu pi l’omu:La rota è cosa strana, na lama cu du tagli
pi Pilu di fanciulla e pilu senza palli,
picchissu ti cunsigliu di un stari a culu nudu
ca genti cci nnè tanta cu cottu e cu lu crudu.
Attenti ai calamari, finocchi e garrusuna
ca cercanu li roti vicinu a li cugliuna,
st’attentu a la to rota ch’è meglio si nun gira
ca si firria na vota la minchia s'arritira.

Chezan