Paci pi sta cruciDi matina pi Santa Cruci passannu
Signannumi comu a fidi cumanna
Ni na strana pittura l’occhi mi vannu:
A cappella tutta tinciuta stramma!
Du facci di diavula cu tantu di corna
Na cruci ‘nmezzu a na ciamma.
A genti cirmunia pi jorna e jorna
Ca o assatanati o figli di mamma
Foru bravi d’ingegnu e artisti
Forsi pi diri a stu gran paisi
Ca ‘un su ne taliati a mancu visti,
Ma p’i fideli sunnu mali offisi.
“E forsi n’i cattidrali francisi
ddi diavuli di petra a li cruci misti
di u Santu Papa nu’ su pirmisi?”
“BLASFEMIA!” Dissiru i milanisti:
“tingeru u diavulu cu i culura interisti!”
Tunaru i parrina di tutti li chiesi
“dativi na karmata fratelli Siculianisi!”.
‘Navanti l’opira ci misuru ‘un velu
dici ca foru picciotti e li scruperu.
Dopu jorna i carrabbinera ci eru
E si ficiru suliddi ‘a calata d’u velu’
Pi fotografari l’opra di Santa Cruci.
C’u tempu ju fici chiù d’u’ pinzeru:
com’è ca sta cruci ‘un havi paci?
M’appellu a fideli chiddu sinceru:
‘u mi diri ca ti scantassi… taci!
Ca ni l’indifferenza è veru mali
Quannu affenni n’animu sensibili!

Oturi
Fracesco Ingraudo
Siculiana, 6 jnnaru 2008

3 commenti:

 1. U CARVARIU DI SICULIANA

  DI

  Alphonse Doria

  Siculiana, 13 gennaio 2008


  All’epuca di Francescu Borboni

  Vinniru i Patri Luquorini ‘nmissioni

  Si fici u calvariu pi l’occasioni

  Cu a cuntintizza d’a pupulazioni

  D’u trentacincu a u quaranta

  Fu la durata di dda Cruci Santa

  Na timpesta furiusa si ci avventa

  Sdradicannula tutta di sana chianta.

  fu mastru Saveriu Vasili ca l’jsà

  cu quattru tarì iddu si pagà,

  Gracioppu p’u tarì u tammuru sunà

  E Siculiana gloria accussì cantà.

  Ma a l’ottucentuquarantaquattru

  U carvariu santu fu arrè distruttu

  O storicu ‘un dici comu fu u fattu

  Ma a la ricostruzioni detturu attu.

  ‘Ntoni ‘Mpiduglia cu Tanu Schillaci

  cu n’antenna d’u bastimentu fici

  cu ‘mpegnu e fidi sta Santa Cruci

  prigannu ca stavota truvassi paci.

  Ma ni l’ottucentucinquantanovi

  Fu arrè ‘nterra, u populu si commovi

  Rifatti i ligna d’a cruci comu novi

  Siculiana di gran fidi detti provi,

  Ma u sapiti quali fu a cosa bella?

  Ca quannu fu chiantata cadì a cappella!

  La storia putroppu ‘un finisci accussì

  Ca ni lu millottucentuottantatrì

  N’uraganu cu tutta la forza l’abbattì.

  Purtati li pezzi a la Grazia fu rifatta

  Puru a cappella cu tantu di porta

  N’ogni misi di marzu data esatta

  Na missa ogni venniri ci fu fatta.

  Pari fantasia ma pi falla curta

  Na lu novantadui fu arrè distrutta

  L’opira fu affidata a li Marinisi

  N’u novantacincu a dritta si rimisi,

  n’u novicentudeci fu arrè tra i disi

  p’‘u’ curriri priculu i siculianisi.

  Ora pi vuluntà l’opira affidaru

  Dopu ca quinnicianni sani passaru

  A ‘Ntoni Gaglianu gran matru firraru.

  Fu chiù forti d’u ventu, iddu: Cuffaru!

  A storia cuntinua di lu Carvariu

  E m’addumannu: è vuliri di Diu,

  Oppuru, u tuttu ni veni dall’ariu?
  RispondiElimina
 2. A CRUCI PERSA

  DI

  Alphonse Doria  Cu i finanziamenti d’a Regioni

  Fu fattu u novu carvariu

  ‘un si nni fici prucissioni

  picchì all’annu ‘un cumplitaru

  l’arcipreti e i fedeli cu dispirazioni

  chiancivanu a vecchia cruci c’allavancaru

  quannu cu tanta emozioni

  ‘n’atra pi l’evinenza nni truvaru

  tantu ca fu fatta pi st’occasioni

  e nni u rotulu di carta u scriveru.

  S’addumanna di ‘ncelu don ‘Ntoni:

  “E dda cruci ca fici cu amuri veru?

  E nno cu i sordi di a Regioni

  Di i voti e di a speculazioni!”

  Ch’era purrita m’arrispunneru:

  “Forsi pi ferru vecchiu s’a purtaru?”

  Ora pensu cruci si nni trovanu

  E cristi pi ‘nchiuvariccilli vidè

  Ma dda fidi di ‘Ntoni Gaglianu

  Nni i sordi d’a Regioni cchiù nun c’è.


  RispondiElimina
 3. RRESTA L’ESEMPIU

  DI

  GASPARU VELLA


  ‘Ntoni Gaglianu di Siculiana

  fici a cruci cu gran ‘ntilligenza,

  a manu d’opira ha statu senza grana,

  si vitti ca fu un omu di cuscenza.

  Travagliava duminica e simana,

  l’haiu vistu ju stessu di prisenza.

  Ogni annu nni sta cruci si cci acchiana,

  ‘rresta l’esempiu, ognunu ci penza.

  RispondiElimina