Paci pi sta cruciDi matina pi Santa Cruci passannu
Signannumi comu a fidi cumanna
Ni na strana pittura l’occhi mi vannu:
A cappella tutta tinciuta stramma!
Du facci di diavula cu tantu di corna
Na cruci ‘nmezzu a na ciamma.
A genti cirmunia pi jorna e jorna
Ca o assatanati o figli di mamma
Foru bravi d’ingegnu e artisti
Forsi pi diri a stu gran paisi
Ca ‘un su ne taliati a mancu visti,
Ma p’i fideli sunnu mali offisi.
“E forsi n’i cattidrali francisi
ddi diavuli di petra a li cruci misti
di u Santu Papa nu’ su pirmisi?”
“BLASFEMIA!” Dissiru i milanisti:
“tingeru u diavulu cu i culura interisti!”
Tunaru i parrina di tutti li chiesi
“dativi na karmata fratelli Siculianisi!”.
‘Navanti l’opira ci misuru ‘un velu
dici ca foru picciotti e li scruperu.
Dopu jorna i carrabbinera ci eru
E si ficiru suliddi ‘a calata d’u velu’
Pi fotografari l’opra di Santa Cruci.
C’u tempu ju fici chiù d’u’ pinzeru:
com’è ca sta cruci ‘un havi paci?
M’appellu a fideli chiddu sinceru:
‘u mi diri ca ti scantassi… taci!
Ca ni l’indifferenza è veru mali
Quannu affenni n’animu sensibili!

Oturi
Fracesco Ingraudo
Siculiana, 6 jnnaru 2008