Siculiana città d'a munnizza


Dopo Città degli Sposi, Francesco Ingraudo suggerisce una nuova e piu` promettente realta'. Inviata al blogo di superkappa in occasione dell'arrivo dei rifiuti dalla campania nella discarica di Siculiana.

Avi di dopu sti festi natalizzi
Ca ‘un ni fannu vidiri chi schifizzi
Tutta Napuli cu ogni agnuni chinu!
Dici ca foru: chiddu… Bassulinu
Cu so muglieri Rosa Jervulinu.
Si po sapiri ma quantu mangiaru
pi fari stu sorti di fumiraru?
E pinzava: a la so facciazza!
mentri taljava tutta dda munnizza,
ancora: a ddu parmi d’u me culu…
…putissi cadiri puru u celu.
Quannu a parola emergenza ascutavu
Allura avvampavu e mi scuitavu.
La chiamanu ancora emergenza?
Dopu tanti anni ca nuddu ci penza?
‘N Sicilia quannu fannu sta parola
significa oramà na cosa sula:
ca ni stannu afferrannu p’a gula!
Di gran tistuna di Roma pinzaru
Ca pi livari stu gran fumiraru
ci putiva sulu jddu: San Ginnaru!
E seduta stanti u numinaru.
“A stu puntu na cosa sula si po fari:
pi l’Italia sta munnizza straviari!”
Talè, Prodi ci avi a so cumpari:
U re assulutu di la munnizza
Ca ‘un u futti nuddu pi spirtizza!
Portamulu na u so fumiraru.
Accussì telefonaru a Cuffaru,
Parapin, parapan l’accuntitaru.
Parti na navi china di camiuna
Destinazioni: propriu Matarana.
La notti don Angiliddu Gambinu
Di Muntallegru essennu u parrinu
Si metti a sunari a forza la campana
Gridava: “Sbarcaru! Sbarcaru! Sbarcaru!”
I cucchi di risaltu s’arrisbigliaru.
“Cu Sbarcaru i turchi? O Garibardi?
L’americani? Cu su sti bastardi?”
“I tir c’a munnizza napulitana
pi a discarica di Siculiana!”
“Porcu di cca e porcu di dda, jemucci!”
Si parteru suliddi cu quattru strucci.
‘Nmezzu a strata a u friddu misi
quarcunu pinzava: “unni su i Siculianisi?”
“Chi vo! sulu cu a vucca su mafiusi!”
Atru chi Siculiana Citta degli Sposi…
Oturi: Francesco Ingraudo
Siculiana, 14 jnnaru 2008