Vincita a Siculiana

A Siculiana, l'antica Tabaccheria del Corso di Vella Pasquale, sarà da oggi in poi, una delle pù gettonate in fatto di vendita di biglietti del gratta e vinci. Questa mattina, infatti, un fortunato avventore della tabaccheria, si è portato a casa la bellezza di 500 mila euro, con una semplice  "grattatina". Naturalmente in paese è già caccia aperta al fortunatissimo che, come i titolari della tabaccheria sperano, si ricordi di loro una volta intascata la vincita.

(AgrigentoWeb.it - Il portale di Agrigento Inviato da Redazione sabato 17 gennaio 2009)
N’u paisi si spargì sta vuci:
Nni Fifiddu quarcunu vincì
Di so’ cincucentumila euru
sparteru sciampagna e cosiduci
‘ntelevisioni ficiru cincì
a nuddu ni parsi pi dda veru.
Ma ni taliamu ‘nsiccu nall’occhi
Paremu tutti tanti finocchi.
Circamu cu è stu furtunatu
S’era riccu o era sciratu,
Saria schettu o maritatu?
Juvani, vecchiu sgangulatu…
Fimmina, masculu o garrusu?
Vesti pulitu, com’u’ fitusu?
Ju sacciu cu è! E vi lu dicu:
prima era pi tutti n’amicu
ora si talja ‘n’avanti e narrè
di tutti! Di so muglieri vidè
scantatu c’u vonnu arrubbari
e nun sapi chiù mancu parlari
si vidi taljatu e ‘un sapi taljari,
Si veni affennutu jddu subisci
N’u travagliu cu l’autri patisci
Tantu nun sannu u so putiri
Ca pi porci si li po accattari.
Ma ‘nfunnu avi u’ dispiaceri:
e a un miliuni vulissi arrivari…
Accussì sta ni Fifiddu a grattari
Finu a quannu ava a ‘puviriri.
 Ciciu ‘Ngratu