Comu Un Giullari


Un viaggio nel tempo in rime e sonetti, che il nostro spettator a legger si diletti. Ritorna al medioevo con la tua fantasia, ma poi ritorna qui o chiaman la polizia.

Tempu di scuru ni l’arma e na menti,
di scrucisu di spati casteddi e riggenti,
di cruciati santi di papi arroganti
cu figli a schifiari e nu lettu l’amanti

La predica nchiesa a duminica a missa
parlava u parrinu taliannu li fissa:
"Lu milli è a li porti, la fini è vicina
prigati u signori la sira e matina,

lassati u piccatu nun mangiati la mela
ca fu lu principiu da rovina ch’impera,
….faciti l’offerti pi li bisugnusi,
ni sta panaredda, li sordi cupiusi".

Li panaredda a sbuccari lincuti
pi li bisogni di papi e curati
mentri nni letti ad artaru scunzati,
manciavanu puma, banani e patati.

Oh Mediuevu, quantu mi nni cunti
comu un giullari fistusu, mi canti
di lu to tempu e ngiru d’un nenti
mi pigli pi manu e mi metti davanti
na scena pilusa, fucusa ed ardenti.................

I

Nu lettu, na bedda di sposa vistuta,
cummatti c’un vecchiu di l’aria arrittata
e mentri l’abbrazza, arrussata e schifiata
ci dici: "Baruni,..iu sugnu llibbata":

Lu vecchiu malignu cu fari viulentu
ca virgini casti cci n’appi ducentu,
un ghitu arrappatu na fissa ci mpila
taliannu sa bedda tastà la cannila.

Ddu ghitu mpilatu na spacca pilusa
natava cunfusu dintra la carusa.
"Llibbata sta minchia!!" Ci dissi u Baruni
"Sta jacca vugliusa mi pari un fussuni,
unn’è to maritu, lu vogliu o capizzu
ca u strigliu pi bonu e ci mparu u giudiziu"

Di focu vistu u Baruni e arrittatu
pa colara c’appi u so drittu privatu,
quannu vinnu u curnutu ci sgricchià l’occhi fazi
e a cumanni cci dissi: "Ora calati i cazi"

"Pi dirittu stanotti mi spittava un purtusu
di vuccuzza stritta pi farini usu,
ma tu omu ncuscenti gustassi a purpissa
cu l’intentu malusu di farimi fissa
e picchissu stanotte ti spetta un castiu
lu cchiù nfami di tutti a la grazia di Diu
e u to culu mi renni a strittanza duvuta
ed è chissu lu pignu pi na mala futtuta".

Giullari amicu chi malu distinu
curnutu, futtutu e spunnatu pirsinu,
scappamu luntanu, ma un lassarimi sulu
ca si a chissu ci sferra si jetta po culu.

Forza alliggrizza cantamu giullari
jucamu fistusi, lassamuni stari
taliannu sti novi finestri durati
dispensi di pilu pi milli minati..............

II


Sta notti c'è un pueta a lu casteddu
ca c'avi na facciazza di bastardu ,
si dici ca pi doti avi n'aceddu
ch'è lungu cchiù di chiddu d'un cavaddu.

Li fimmini di curti di stu fattu
si ficiru pigliari d'alligrettu,
lippannusi li labbra russi i pittu
disiannu stu minchiuni di gran rispettu

Tra tutti chissi la contessa Gnesa
la fimmina cchiù vecchia e cchiù vastasa,
fu chidda ca partì versu l'impresa
pi cunquistari amanti e minchia tisa.

"S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo;
s'i' fosse vento, lo tempestarei;
s'i' fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i' fosse Dío, mandereil' en profondo;
s'i' fosse papa, allor serei giocondo,
ché tutti cristiani imbrigarei".

La recitava sta puisa malusa
davanzi li scaluna di na chesa,
di genti attornu ci n'aviva a josa
a nichi e granni ci dava la ntisa.

L'avvicinà cu fari signorili
parlannu di puisia, ma in generali
di sentimenti, amuri, mari e suli
ma sempri cu la testa ai genitali.

Ci lu liggia nill'occhi lu pueta
ch'era na mala scusa p'alluzzari,
ma quannu c'è lu babbu pi lu mezzu
na minchia nun pò certu arrifiutari.

"Diciti na pusia iu vi scungiuru
li vostri versi su pi mia oru raru,
sta rima vostra è sintimentu puru
ca mi scumpiglia e leva lu rispiru".

"Carissima cuntissa nun c'è cantu
si nun c'è sonu, un c'è accumpagnamentu,
lu sacciu ca vi piaci senza affrunti
pigliati na li manu stu strumentu".

Giri di paruluna senza fini
quannu vo diri sulu ca ma duni,
mentri ta nfilu, m'accumpagni e soni
ebbru di ficcu u cazzu si nni veni.

S'i' fosse Cecco, com' i' sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre:
le zoppe e vecchie lasserei altrui.
S'iva spacchiannu ngiru tipu guappu
ca rifiutava pilu vecchiu e zzoppu,
ammeci s'ammuccava senza ntoppu
sticchiazzi arripudduti e chini i lippu

III


Si la ricchizza è affini a li stranizzi
e u pilu si cunturna di ntrallazzi,
ni letti unni un si cuntanu li piazzi
lu ruolu e di cumparsa pi li cazzi.............

Na curti do marchisi vasciu taccu
ni l'aria si rispira sempri ficcu
e la signura so si passa u smacccu
di futtiri cu tutti e fallu beccu.

Che licca sta marchisa, chi appitittu
na minchi nun ci vasta dintra un piattu,
li servi se a la vota a cazzu drittu
ci servinu a michiati lu rizzettu.

Na sira lu crastuni un pocu afflittu
si cuncidà di tutti cu rispettu,
ci dissi a la muglieri "Vaiu a lettu
l'acitu mi futtiu mi sentu cottu"

"Vatinni lu maritu ti capisciu
va curcati, arriposa (cazzu musciu)"
"Di cursa m'arritiru a pedi vasciu
si perdu ancora tempu m'arrovesciu".

Appena detti un passu lu maritu
li masculi assittati a lu so latu
si detturi da fari e senza nvitu
nfilavanu li mani no fiddatu

L' umidità e a friscura di la jacca
foru signali certu "Cca si ficca!"
Mentri la nobildonna granni vacca
apriva a li ciulluna la so vucca.

Li fimmini na tavula assittati
vidennusi nfucari li mariti,
si scrapicchiaru i minni e a cosci isati
si davanu a vicenna gran liccati.

Di minchi ni lu culu la patruna
ni ricivì chiossà di na dicina,
mentri li fimminuna ad una ad una
ci davanu a liccari la vagina.

Talè comu ti futti sta marchisa
li minchi l'arricivi e i sticchi i vasa,
ni st'orgia senza fini fa di musa
na gioia pi lu pacchiu e a minchia tisa.

Mentri u spacchimi a litri s'abbuccava
narrè na porta e cu l'aria furtiva,
c'era u marchisi cca s'arracriava
vidennu la muglieri viva viva.

L'aceddu cu na mani trucculiava
vidennu la muglieri chi gudiva,
precisu a un babbaluciu assumigliava
e di certu nun sulu pi la vava

IV


Di cursa viaggiamu fraternu giullari
supra li stradi di milli avvinturi
unni va erranti lu cavaleri
cu spata nmanu a circari l'anuri..............

Viaggiannu accavalatu pa trazzera,
un jornu un cavaleri pi svintura
si ritruvà davanti a na magara
c'arriminava a manu na mustura.

"Oh caveleri beddu v'aspittava
giustu lu jornu di la luna nova,
pi darivi cunfortu e gioia viva,
livannuvi do mali chi v'aggrava".

"Rumpiti la ciolla donna impura,
vui praticannu l'arti chidda nera
dici di sapiri a me vintura
pi vinniri pumati e sculatura".

"Inveci di vuscenza tuttu sacciu,
vassallu do Baruni Cola Pucciu,
lu nomi vostru è Turi Jettaspacciu
e aviti a minchi nica quantu un cocciu">.

Sintennusi spugliatu d'ogni latu
un libru misu apertu è già liggiutu,
lu cavaleri stava senza fiatu
taliannu la magara amminchiulutu.

"Ascutami mezz'omu a minchia nica
ti dugnu na mustura, teccà suca
c'è pisciu di giurana e mezza giaca
du mennuli curnuti e pilu i foca".

Di merda di maiali nsapurita
a corpu la mustura fu vivuta,
scinnennu ni la gula comu sita
comu n'ingogliu dopu na vinuta.

"Cavaliruzzu miu ciolla d'infanti
chissu chi fazzu è un ritu assai putenti,
cantannu sti du versi magheggianti
v' allevita la minchia comu un nenti".

"Mpastannu lu pani comu un saracinu
na mani lu pani e na mani ma minu,
mpastannuli bonu linchennumi i mani
m'allevita a minchia, s'allevita u pani".

Appena li versi finiu di cantari
dda mezzu li gammi si sintiu nfucari
"Funziona stu ritu, ma sentu allungari
tal'è nun si ferma, un scursuni mi pari".

Grazi milli magara iu mi sentu rinatu
ma un piaciri vi chiedu si un sugnu ndiscretu,
si putissi nzaiari stu beni acquisutu
non purtusu chi vatri cunciditi mpristatu".

"Nun si dica ca Rura, potti dari rifiutu,
dunamillu no sticchiu u to cazzu fatatu
nfilacillu cu forza ch'eni sempri graditu,
scinni a funnu decisu senza brigliu tiratu".

La futtuta durà quasi mezzu minutu,
comu un lepru du corpa e si misi di latu,
grossu e longu lu cazzu, quannu è lestu di sputu
ti lu sbatti no mussu, ca do sticchiu è sgradutu.

Di minchi no munnu tu ni trovi na fera,
d'ogni tipu, misura culuri e manera,
di farina e d'impastu nun li trovi mai uguali
c'è croccanti, duciastru puru scarsu di sali.

Caveleri muddrazzu ti sciuglisti all'istanti,
cafuddrassi du corpa e macari nvacanti,
la to minchia è mpastata di farina ntigrali
sapuritu a la gula, ma però un fa ngrassari.

VO Mediuevu, lu sa mi surprenni.
n'avanti chi st'occhi lu futtiu si spenni,
pinsava ca genti ficcassi a rilentu
ca metiri pilu nun fussi n'eventu,
ammeci la storia arrivata a lu ficcu
nun cangia di nenti è lu solutu addriccu.
Comu dici lu saviu, l'importanti è ca futti
picchì tantu c'è Diu ca ni pirduna a tutti.

Mentri predica nchesa
lu parrinu a la missa
la parola è a li celi, ma la testa a la fissa.

di Chezan